Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ružencové bratstvo

Ružencové bractvo pôsobí pri kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo farnosti Trnava Tulipán už viac ako 50 rokov.

V roku 2002 prišlo k obnove v našom bratstve a vytvorili sme 5 skupiniek - ruží po 15 členov. V roku 2003, keď sv. Otec Ján Pavol II. ustanovil pre ruženec tajomstvá svetla, doplnili sme naše ruže na 20 členov. Takže dnes existuje 5 ruží po 20 členov. Spolu nás je 100 členov. Schádzame sa každú poslednú stredu v mesiaci po večernej sv. omši. Tu sa pomodlíme jeden desiatok sv. ruženca za sv. Otca, biskupov a našich kňazov, tiež za členov sv. ruženca. Zosnulých členov odporúčame Božiemu milosrdenstvu. Potom si pripomenieme aké nás čakajú sviatky v nasledujúcom mesiaci, aké aktivity a nakoniec si vymeníme tajomstvá sv. ruženca.

Na prvú sobotu v mesiaci za všetkých členov sv. ruženca naši kňazi obetujú rannú sv. omšu. Po tejto sv. omši sa modlíme rozjímavý ruženec za odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Okrem toho každý deň pred večernou sv. omšou sa modlíme sv. ruženec, pričom v predmodlievaní sa striedajú jednotlivé ruže. Od mája do októbra každú sobotu po 13. dni mesiaca si robíme fatimskú sobotu. S vyzdobenou sochou Panny Márie, s našimi kňazmi a veriacimi vyjdeme von z kostola a putujeme priľahlými ulicami, pričom sa modlíme rozjímavý sv. ruženec a spievame mariánske piesne: „Keď zažiaril...“ a „Rozkvitla...“. Na koniec sa pomodlíme na úmysel sv. Otca a dostaneme kňazské požehnanie.

 

 

Ružencové bratstvo (ďalej RB) je združenie duchovne zjednotených veriacich, formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným sposobom uctievajú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom a o premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Reholi Kazateľov (dominikánom) pápež sv. Pius V. udelil výsadu zakladať ružencové bratstvá a z moci svojho úradu ich poveril, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v Cirkvi.

 

 

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

 

  • Živého ruženca
  • Svätého ruženca
  • Večného Cuenca

 

RB vzniká a existuje iba vtedy, ak má Živý ruženec. Ak by počas existencie RB Živý ruženec zanikol, zaniká aj RB, no nezaniká Svätý a Večný ruženec ( ak ich takéto bratstvo malo), následne spadá priamo pod Dominikánsku rehoľu a DMC Salve.

 

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má min. deväť rokov a sa rozhodne vziať na seba práva

a povinnosti člena RB. Každý si môže vybrať jednu z troch foriem, tzn. Svätého, Živého alebo Večného ruženca, ktoré je možné aj zmeniť .

 

Záväzky si plní každý sám za seba, nie sú viazané pod hriechom, ale má sa usilovať, aby nevznikol hriech z

nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami. Pri vstupe od horliteľa bratstva dostane Preukaz člena RB podľa zvolenej formy modlitby posvätného ruženca.

Členstvo nie je podmienené členským príspevkom, len formou milodaru a zaniká smrťou člena, vystúpením, vylúčením.

 

K apoštolátu patria skutky duchovného a telesného milosrdenstva (návšteva chorých, podpora sociálne slabach rodín...), ružencový apoštolát medzi deťmi a mládežou, v rodinách, pomoc kňazovi vo farnosti (modlitbou ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, prednáškami). Duchovné sprevádzanie členov ružencových bratstiev je zverené promótorovi pre ruženec. Jemu je zverená moc zakladať

RB, koordinovať ružencový apoštolát na Slovensku. Od 1. júna 2004 je promótorom P. Šimon Tyrol OP.

Ružencové bratstvá sa riadia Stanovami RB na Slovensku, sú členmi dominikánskej rodiny, majú účasť na všetkých dobrách, milostiach a prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.

 

1. Živý ruženec - je skupina dvadsiatich členov, tzv. . Horliteľ ruže je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.Člen sa zaväzuje:

 

- pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca s úmyslom za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov RB, za duše v očistci, za Rehoľu dominikánov, za duchovných pastierov a za našu farnosť.

- spoločné mesačné stretnutie RB (napr. prvú nedeľu), pri ktorom si členovia vzájomne vymenia ružencové tajomstvá.

 

Napomáha sa tak k spoločnej modlitbe, odstraňuje sa tak individualizmus, vytvára sa spoločenstvo.

 

2. Svätý ruženec - člen sa nahlási horliteľovi RB na zaevidovanie do Knihy v DMC Salve. Zaväzuje sa:

- pomodliť sa celý posvätný ruženec za jeden týždeň na základný úmysel, - zachovať postupnosť v modlitbe ruženca: radostný, svetla, bolestný, slávnostný.

 

3. Večný ruženec - člen sa nahlási horliteľovi RB na zaevidovanie do Knihy v DMC Salve.

 

Modlitba má apoštolský charakter a štyri hlavné úmysly:

 

- radostné tajomstvá za obrátenie hriešnikov

- tajomstvá svetla za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia

- bolestné tajomstvá za večnú spásu umierajúcich

- slávnostné tajomstvá za vyslobodenie duší z očistca

 

Zaväzuje sa raz mesačne alebo ročne si zvoliť čas bdenia, kedy sa pomodlí postupne všetky tajomstvá.

 

 

Výsady a prísľuby pre členov RB:

 

- osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie

- spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch po smrti,

- spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov,

- spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov

Rehole dominikánov,

- spoluúčasť na udelených milostiach

- každý mesiac provinčný promótor slúži sv.omšu za živých a zosnulých členov,

- veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec,môžu získať čiastočné alebo úplné odpustky.

 

Prísľuby Panny Márie tým, ktorí sa budú zbožne modliť posvätný ruženec, dané

prostredníctvom dominikánskeho kňaza bl. Alana de la Roche:

 

1.Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
9. Ihneďvyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
11.Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12.Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia RB budúmať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.
Podľa Stanov Ružencových Bratstiev na Slovensku, DMC Salve, Košice 2007

 

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia