Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spoločenstvá

Deti viery

Dievčenské stretká „Deti viery“ (klikni - obrázok)

Dievčenské stretká pod komunitou Útecha vedieme v našej farnosti od mája 2013. 
Stretávame sa každé dva týždne v stredu na fare o 17.00 hod. Stretko je určené pre dievčatá od 7 do 12 rokov. Podarilo sa nám vďaka pôsobeniu Ducha svätého vytvoriť spoločenstvo dievčat, ktoré drží dohromady Božia láska a vzájomné priateľstvo.

Na stretkách sa spoločne modlíme podľa knižočky Detí viery. Stretká v sebe nesú aj čas na hru, rozhovory, tvorivé aktivity, výlety a upevňovanie priateľstiev medzi dievčatami.

Okrem stretiek sme sa zapojili aj do trojdnia Modlitieb matiek v januári 2014,počas pôstneho obdobia sme pripravili krížovú cestu.

Viac o celosvetovom spoločenstve Deti viery:
Ježišove milujúce slová „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám,“ sú dnes pre nás veľmi dôležité. Sila modlitby nás stále udivuje ohromujúcim spôsobom, ktorým Pán robí zázraky na zemi. Cez Modlitby matiek a Modlitby otcov sme veľmi silno zaţili jednotu a lásku vychádzajúcu z modlitby a Kristovu prítomnosť v našom živote. On naozaj otvára srdce, keď klopeme.

Od mladých vzišla túžba dostať sa bližšie ku Kristovmu srdcu a zažiť to, čo videli u svojich mám v Modlitbách matiek. Túžili tiež zažiť skutočný Boží záujem o každého z nás a o tých, ktorých milujeme, slobodu a radosť z úplného odovzdania sa jemu. Cítili tiež volanie po vytvorení spoločenstiev a priateľstiev v modlitbe, ktoré sú také potrebné, keď sa mladí často cítia osamelí vo viere, vo svete, ktorý ich často neprijíma.

Hlavné body spirituality Detí viery 
• Dôvera 
• Jednoduchosť 
• Odovzdanosť
Schéma stretnutia 
1. Modlitba k Duchu Svätému 
2. Ďakovná modlitba za to, ţe sme sa stretli 
3. Modlitba za ochranu 
4. Modlitba za odpustenie 
5. Modlitba o pomoc, aby sme sa zmenili 
6. Chvály 
7. Príbeh z Písma 
8. Rozhovor o čítaní z Písma 
9. Modlitby zjednotenia so všetkými členmi Detí viery vo svete 
10. Modlitba za osobné potreby 
11. Modlitba za druhých 
12. Modlitba Detí viery 
13. Pieseň Detí viery

www.modlitbymatiek.sk

 

Neokatechumenát

NeokatechumenatNeokatechumenátna Cesta vznikla v roku 1962 v Madride, v chatrčiach "Palomeras atlas”. Kika Arguella s niekoľkými bratmi povolal Boh, aby žili svoje kresťanstvo medzi chudobnými ľuďmi, a mali účasť na živote tých, ktorých bieda a utrpenie sú dôsledkom hriechu našej spoločnosti. Ocitol sa v situácii, ktorá ho prinútila zvestovať dobrú zvesť nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.

Čítajte viac...
 

Cenacolo

CenacoloZ vnuknutia Ducha Svätého a vďaka otvorenosti jednej zasvätenej osoby, sestry Elvíry Petrozzi, sa v júli 1983 zrodila Komunita Cenacolo, ako nežná odpoveď Boha Otca na zúfalý výkrik mnohých mladých ľudí -  unavených, sklamaných, zúfalých, narkomanov, ale aj tých, ktorí neboli drogovo závislí. Všetci však hľadali radosť  a pravý zmysel života. S Komunitou spolupracujú dobrovoľníci, Bohu zasvätené osoby a rodiny, ktorí žijú v Komunite,  a naplno, v úplnej nezištnosti sa venujú službe tomuto dielu. Komunita je uznaná Cirkvou ako Medzinárodné združenie veriacich pápežského práva.

Čítajte viac...
 

Tulipánci

TulipánciSpoločenstvo Tulipánci ako kresťanská organizácia detí a mládeže vznikla na základe viacročného neformálneho pôsobenia dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v našom meste. V lete 1997 sme sa pre uľahčenie a rozšírenie našej práce rozhodli založiť neziskovú mimovládnu organizáciu. Naša činnosť sa zameriava na oblasť najväčšej trnavskej mestskej štvrte Tulipán, v ktorej sa nachádza azda najkritickejšie tunajšie sídlisko Linčianska.

Čítajte viac...
 

Spoločenstvo Agapé

AgapeSme skupina mladých ľudí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista a hľadajú Jeho cesty. Sme laické spoločenstvo patriace do Katolíckej Cirkvi. Boh nás povolal do svojej blízkosti a my chceme hovoriť o tom, kto je a čo pre nás urobil. Momentálne je v spoločenstve 20 ľudí. Spoločenstvo je otvorené pre nových členov. Základom spoločenstva sú malé bunky - skupinky, kde je priestor na osobné zdieľanie a povzbudzovanie.

Čítajte viac...
 

Modlitby otcov

Modlitby otcov je hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu.

 

Spoločenstvo Jána Pavla II

 

 

Modlitbová skupina Božieho služobníka Jána Pavla II. sa v našej farnosti utvorila v auguste 2005 pod vedením vtedajšieho pána farára pátra Gregora.

Každé dva týždne v pondelok po sv. omši sa stretáva na hodinovej adorácii pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas adorácie vzývame Ducha Svätého, chválime, ďakujeme, odprosujeme a prosíme nášho Pána, ktorému odovzdávame i svoje životy.

Čítajte viac...
 

Miništranti

Kto je miništrant?

Latinské slovo "ministrare" môžeme preložiť ako „slúžiť“. Táto služba súvisí s odkazom Ježiša Krista – (napr. Ján 13, 1-20). Rímskokatolícka cirkev kladie na miništrantov a ich výchovu veľký dôraz, čiastočne aj preto, že predpokladá, že z nich vyrastú noví kňazi. Patróni miništrantov sú sv. Tarsicius a sv. Dominik Sávio. Prvotným vzorom miništranta je chlapec, ktorý priniesol Pánu Ježišovi 5 chlebov a 2 ryby pre nasýtenie zástupu (Jn 6, 8-11).

1. Miništrant je POMOCNÍKOM kňaza pri oltári alebo pri liturgických úkonoch. Je v službe s nebeskými anjelmi. Miništrant slúži pri oltári samému Pánu Ježišovi.

2. Miništrant NESIE ZNAKY. Prenáša a drží liturgické predmety, ktoré veriacim poukazujú na duchovné skutočnosti.

3. Miništrant má byť ZNAKOM. Má iným poukazovať na to, že liturgické úkony nie sú iba pre kňaza, ale majú sa do nich zapojiť všetci veriaci. Miništrant svojou službou naznačuje, že mať účasť na liturgii znamená aktívne sa v ňu zaangažovať.

Ako sa stať miništrantom?

Na začiatok si treba odpozerať miništrantskú službu počas sv. omše. Nabrať odvahu a prísť do sakristie, poprosiť pána kostolníka či staršieho miništranta o úvodné pokyny, byť v blízkosti kňaza a odpozerať základné úkony, kedy treba pokľaknúť alebo sa ukloniť, sadnúť či postaviť. Neskôr sa miništrant naučí pripraviť obetné dary, posluhovať pri knihe, pri rozdávaní sv. prijímania, nosiť kadidelnicu, či sviece, alebo prečítať liturgické texty. Miništrant musí rátať s tým, že jeho službu bude kňaz potrebovať nielen počas nedeľných sv. omší, ale aj cez týždeň, preto dobrý miništrant prichádza slúžiť aj na sv. omšu, ktorá mu je vyznačená. K vylepšeniu kvality miništrovania a osobného rozvoja slúžia systém miništrantských stupňov, ktoré môže miništrant získavať.

Miništrantské aktivity

Mladší miništranti sa stretávajú na fare raz do týždna v piatoki o 16.30 h a starší miništranti v piatok po sv. omši na stretku Tulipáncov.

V zime s lyžami a v lete s bicyklami vyrážame na niekoľkodňové miništrantské sústredenia poza hranice našej farnosti. Právo zúčastniť sa týchto akcií majú aktívny miništranti. Pozri videá:

Lyžovačky: 1, 2, 3,


 

Ružencové bratstvo

Ružencové bractvo pôsobí pri kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo farnosti Trnava Tulipán už viac ako 50 rokov.

V roku 2002 prišlo k obnove v našom bratstve a vytvorili sme 5 skupiniek - ruží po 15 členov. V roku 2003, keď sv. Otec Ján Pavol II. ustanovil pre ruženec tajomstvá svetla, doplnili sme naše ruže na 20 členov. Takže dnes existuje 5 ruží po 20 členov. Spolu nás je 100 členov. Schádzame sa každú poslednú stredu v mesiaci po večernej sv. omši. Tu sa pomodlíme jeden desiatok sv. ruženca za sv. Otca, biskupov a našich kňazov, tiež za členov sv. ruženca. Zosnulých členov odporúčame Božiemu milosrdenstvu. Potom si pripomenieme aké nás čakajú sviatky v nasledujúcom mesiaci, aké aktivity a nakoniec si vymeníme tajomstvá sv. ruženca.

Na prvú sobotu v mesiaci za všetkých členov sv. ruženca naši kňazi obetujú rannú sv. omšu. Po tejto sv. omši sa modlíme rozjímavý ruženec za odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Okrem toho každý deň pred večernou sv. omšou sa modlíme sv. ruženec, pričom v predmodlievaní sa striedajú jednotlivé ruže. Od mája do októbra každú sobotu po 13. dni mesiaca si robíme fatimskú sobotu. S vyzdobenou sochou Panny Márie, s našimi kňazmi a veriacimi vyjdeme von z kostola a putujeme priľahlými ulicami, pričom sa modlíme rozjímavý sv. ruženec a spievame mariánske piesne: „Keď zažiaril...“ a „Rozkvitla...“. Na koniec sa pomodlíme na úmysel sv. Otca a dostaneme kňazské požehnanie.

 

 

Ružencové bratstvo (ďalej RB) je združenie duchovne zjednotených veriacich, formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným sposobom uctievajú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom a o premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Reholi Kazateľov (dominikánom) pápež sv. Pius V. udelil výsadu zakladať ružencové bratstvá a z moci svojho úradu ich poveril, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v Cirkvi.

Čítajte viac...
 
Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia